Menu
No title

                               

Clinica

Oferta educaţională a Jandarmeriei Române pentru şcolile postliceale – sesiunea ianuarie 2018

Oferta educaţională a Jandarmeriei Române pentru şcolile postliceale – sesiunea ianuarie 2018

        Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Afacerilor Interne, care execută în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.

 

        Pentru sesiunea ianuarie 2018, au fost aprobate cifrele de şcolarizare la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal necesar Ministerului Afacerilor Interne, iar Jandarmeriei Române iau fost repartizate următoarele locuri:

1. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani

350 de locuri, din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru minorităţi. 

 

2. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni

350 de locuri, din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru minorităţi. 

 

       Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, următoarele condiţii şi criterii specifice:

- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

- să cunoască limba română, scris şi vorbit;

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

- să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

- să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

- să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

- să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

- să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

- să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

- să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;

- să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

- să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

- să fi obţinut, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

- să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ. 

 

        Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere ianuarie 2018 se depun de candidaţi până la data limită de 05.12.2017, iar concursurile de admitere sunt organizate în perioada 13 – 21 ianuarie 2018, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

 

        Informaţii privind condiţiile şi criteriile specifice, documentele dosarului de candidat, modalitatea de desfăşurare a examenului, perioadele şi locaţiile de desfăşurare, probele şi baremele, termenele de depunere a dosarelor, tematica şi bibliografia etc., se pot obţine:

-      de la Serviciul Resurse Umane, zilnic, de luni până vineri, între orele 08,00 – 16,00; tel: 0247/310055 int. 24535 şi 24557

-      la avizierul unităţii din Alexandria, str. Alexandru Ghica nr.121 (lângă stadionul municipal)

-      prin accesarea site-ului unităţii www.jandarmeriateleorman.ro 

 

 

Lasa un comentariu

Toate campurile marcate cu (*) sunt obligatorii.Codul HTML nu este permis.

sus